Innowacyjność oraz takie same reguły gry dla wszystkich odpowiedzią na wyzwania stojące przed rolnictwem – raport Fundacji Republikańskiej

2017.06.01

Fundacja Republikańska

Aby sprostać wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem rolnictwa przedstawiciele państw Europy Środkowo – Wschodniej na szczeblu Unii Europejskiej w Brukseli powinni wspierać legislację umożliwiającą rozwój rozwiązań opartych na nauce, które przyczyniają się do trwałości sektora produkcji zwierzęcej, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między jego filarami: ekologicznym, odpowiedzialności społecznej i opłacalności ekonomicznej produkcji rolnej. Istotnym elementem tej strategii powinna być także walka o równość rolników ze wszystkich państw w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej.

W dniach 1 i 2 czerwca 2017 r. odbywa się w Nadarzynie k. Warszawy spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii. Specjalnie na tę okazję Fundacja Republikańska przygotowała raport pt. “Wyzwania i możliwości w dążeniu do innowacyjnego i zrównoważonego rolnictwa w Europie Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora produkcji zwierzęcej”, który zaprezentowano 1 czerwca jako wstęp do debaty ministrów na temat innowacji w rolnictwie. Autorami raportu są prof. Jarosław Olav Horbańczuk i dr Joanna Marchewka z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

„W chwili, gdy w Brukseli dyskutuje się o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) chcemy przedstawić ministrom rolnictwa naszego regionu syntetyczną analizę wyzwań jakie stoją przed sektorem rolnictwa w Europie Środkowej” – powiedział Marek Wróbel, Prezes Fundacji Republikańskiej. „W tym kontekście priorytetem Polski i krajów regionu jest wywalczenie równego traktowania rolników w ramach mechanizmów WPR. Chcemy też wskazać na długoterminowe wyzwania, których rozwiązaniem powinno być wykorzystanie inwestycji w naukę, technologię i innowacje oraz skoncentrowanie się na wspieraniu bardziej wydajnego i opartego na wiedzy sektora rolnego, który będzie konkurencyjny na rynku unijnym jak też i globalnym” – dodał.

Jak wskazali autorzy raportu, według Światowej Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wzrost liczby ludności na świecie do 2050 roku do ponad 9 miliardów będzie prowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na białko pochodzenia zwierzęcego.

„Zagwarantowanie dostępu do odpowiednich ilości oraz jakość żywności może zostać osiągnięte poprzez wsparcie zrównoważonych systemów produkcji żywności efektywnie wytwarzających produkty wysokiej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i dobrostanu zwierząt gospodarskich a także poprawienie produktywności rolnictwa (w tym produkcji zwierzęcej)” – wskazał prof. Jarosław Horbańczuk.

Według autorów raportu, prognozowane zwiększenie globalnego zapotrzebowania na białka zwierzęce jest olbrzymią szansą dla sektora rolnego w Polsce i naszym regionie. By jednak sprostać wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem rolnictwa, niezbędne są nowe reguły dotyczące rozwoju obszarów wiejskich (np. odnośnie inwestycji, szkoleń, środków rolno-środowiskowych, marketingu), odpowiednia polityka związana z dobrostanem zwierząt (np. bolesnych zabiegów prewencyjnych lub metod łagodzenia bólu) a także nowe rozwiązania farmaceutyczne mogące zapewnić zdrowie zwierząt gospodarskich i zmniejszające wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko naturalne.

Raporty w wersji elektronicznej dostępne są pod poniższymi linkami:

W serwisie społecznościowym Twitter trwa także dyskusja nad konkluzjami raportu i oznaczona jest ona specjalnym hasztagiem: #SustainableAgriCEE

Informacje o autorach:

Prof. Jarosław Olav Horbańczuk jest Dyrektorem Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, członkiem korespondentem PAN oraz specjalistą z zakresu genetyki, hodowli zwierząt, jakości żywności i nutrigenomiki. Jest członkiem międzynarodowego zespołu ekspertów z zakresu nauk o zwierzętach – Animal Task Force w Brukseli, gdzie reprezentuje Polskę. Jest autorem wielu publikacji naukowych w tym w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature. Koordynator projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym z funduszy UE, m.in. „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”. Autor/współautor innowacyjnych technologii prozdrowotnych produktów o cechach żywności funkcjonalnej (9 patentów) nagrodzonych złotymi medalami na Światowych Wystawach Wynalazczości w Brukseli, Barcelonie i Pittsburghu w USA. Laureat prestiżowej nagrody Best Invention of Europe 2016 w USA. Nagroda V-Premiera, MNISW – Ambasador Innowacyjności (2016). Wykładał w 45 krajach świata m.in. w USA (Harvard University), Izraelu, Japonii, RPA, Brazylii, Australii, Chinach i wielu krajach Europy.

Dr Joanna Marchewka jest kierownikiem Zakładu Zachowania się Zwierząt Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, ekspertem w dziedzinie dobrostanu i zachowania się zwierząt. Jest absolwentką Wageningen University w Holandii, a doktorat uzyskała w Hiszpanii (Bilbao), w ramach projektu europejskiego FP7 AWIN (Animal Welfare Indicators). Jest członkiem międzynarodowego zespołu ekspertów z zakresu nauk o zwierzętach – Animal Task Force w Brukseli, gdzie reprezentuje Polskę; grupy roboczej zachowania się zwierząt Europejskiej Federacji Nauk o Zwierzętach (EAAP), komitetu zarządzającego H2020 COST Action “Synergy for preventing damaging behaviour in group housed pigs and chickens” oraz uczestniczy w EPI-AGRI Focus Group (Robust & Resilient Dairy Production) przy Komisji Europejskiej. Bierze udział w projektach międzynarodowych, we współpracy z Norwegia, Holandią, Irlandią, itd. Jest też autorem publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań aplikacyjnych służących do oceny dobrostanu zwierząt.

Ostatnie Wpisy

Intermentoring FR#2: Planowanie Projektowe

2023.05.25

Fundacja Republikańska

Gdy narracja zastępuje politykę: głos drugi

2023.05.24

Fundacja Republikańska

Gdy narracja zastępuje politykę: głos pierwszy

2023.05.24

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.