O fundacji

Fundacja Republikańska powstała w październiku 2009 roku. Oficjalna inauguracja działalności Fundacji miała miejsce na I Kongresie Republikańskim w Warszawie, 14 listopada 2009 roku.

Idea

Fundacja jest współtworzona przez osoby angażujące się w życiu codziennym w budowę dobra wspólnego wszystkich obywateli przede wszystkim przez osobistą odpowiedzialność za wychowanie w swojej rodzinie i przez sumienność w pracy zawodowej, jednocześnie przekonanych, że angażowanie się w życie publiczne naszego kraju w jak największym stopniu jest naturalną postawą i wyzwaniem dla każdego obywatela Rzeczpospolitej. Osoby zaangażowane w prace Fundacji łączą zarówno postawa obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne jak i wspólne cele: kształtowanie polskich i europejskich instytucji prawnych w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi, zwiększanie podmiotowości państwa polskiego, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym, kształtowanie polskich i europejskich instytucji życia publicznego w duchu zgodnym z chrześcijańską koncepcją człowieka, w szczególności w zakresie ochrony życia ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.

Ewidentna słabość polskiego państwa i instytucji życia publicznego jest skutkiem słabości polskiego życia społecznego. Z wielu powodów, spośród których najważniejszymi są: radykalne wykorzenienie tradycji zrzeszania się w okresie dyktatury komunistycznej, wszechwładza państwa zawłaszczającego obszary tradycyjnie wypełniane przez dobrowolne zrzeszenia obywateli i relatywne ubóstwo Polaków – proces odbudowy instytucji obywatelskich jest wciąż w fazie raczkowania.

Instytucje życia obywatelskiego – stowarzyszenia w których zrzeszają się Polacy, fundacje gromadzące środki i prowadzące projekty – są wciąż nieliczne i słabe. Odnoszący coraz większe sukcesy zawodowe Polacy rozumieją konieczność dbania o edukację swoich dzieci, są bardzo hojni w łożeniu środków na cele charytatywne i religijne, jednocześnie są bardzo bierni w sprawach publicznych. Ich zaangażowanie na tym polu ogranicza się zazwyczaj do udziału w wyborach i rodzinnego narzekania na „politykę”.

W konsekwencji, istotna część działań społecznych zmaga się z trzema podstawowymi problemami. Pierwszy z nich, to problem „akcyjności”, skutkującej nieskutecznością i brakiem ciągłości działań obywateli usiłujących dokonać określonych zmian w przestrzeni publicznej. Drugi problem, to fasadowość organizacji pozarządowych, spośród których wiele faktycznie służy realizacji ambicji i działań jednej osoby, której osobista sytuacja życiowa jest wprost powiązana z kondycją „organizacji”. Trzeci problem to źródła finansowania organizacji pozarządowych – a więc w praktyce uzależnienie ich od środków publicznych lub jednego sponsora, traktującego niejednokrotnie organizację pozarządową jako narzędzie realizacji prywatnych celów, np. o charakterze lobbingowym.

Poprawa tego stanu rzeczy wymaga radykalnej zmiany w polskim życiu społecznym – uruchomienia procesu tworzenia silnych instytucji obywatelskich, co jest możliwe przede wszystkim dlatego, że Polska posiada piękną tradycję w tym zakresie. Zarówno w I i II Rzeczpospolitej jak i w okresach niewoli narodowej, istniały i skutecznie realizowały swoje cele dobrowolne zrzeszenia wolnych obywateli.

Uwzględniając obecny stan rzeczy, Fundacja Republikańska stara się być efektywną instytucją obywatelską:

 • prowadzącą działania w oparciu o krótko i długofalowe plany działań,
 • funkcjonującą w oparciu o kolegialne instytucje, umożliwiające równoczesne angażowanie się w działalność organizacji dużej liczby osób,
 • finansującą koszty działalności dzięki wsparciu możliwie dużej grupy darczyńców, pilnującą, by bieżące funkcjonowanie nie pochłaniało nieproporcjonalnie dużej ilości zasobów w stosunku do faktycznie realizowanych działań.

Republikanizm

Fundacja jest republikańska. „Republika” to wspólne dobro, o które dbają razem wszyscy obywatele jednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia we wspólnocie. W Republice władza kieruje się dobrem ogółu, a nie własnym („res publica” contra „res privata”), a niezależnie od tego ile osób rządzi i w ramach jakich formalnych procedur, instytucje prawa i rządzący służą dobru wspólnemu. Co więcej, podejmująca decyzje i tworząca prawo władza związana jest prawem wyższego rzędu (prawem naturalnym) i zdrowym rozsądkiem.

Jesteśmy Republikanami, bo nie mamy zideologizowanego podejścia do spraw publicznych – pamiętając o duchu republikańskim, jesteśmy otwarci na bardzo różne propozycje rozwiązań instytucjonalnych służących realizacji naszych celów. Jednocześnie posiadamy wystarczającą wiedzę, by zdawać sobie sprawę z tego, że pewne rozwiązania instytucjonalne nie działały i nie mają szans działać, zwłaszcza w polskich warunkach.

Szeroki Wymiar Społecznych Działań

Fundacja Republikańska stara się działać możliwie szeroko współpracując z instytucjami i osobami, których cele są zbieżne z naszymi. Zawężenie działalności Fundacji jedynie do wymiaru intelektualnego bądź politycznego uniemożliwiłoby skuteczne działanie na rzecz realizacji jej celów. Działanie to wymaga długofalowej mobilizacji dużej liczby obywateli i równoczesnej współpracy osób posiadających różne talenty i doświadczenia życiowe: działaczy społecznych, naukowców, ekspertów i zawodowych polityków.

Współpracownicy Fundacji to osoby nie należące do partii politycznych i organizacji społecznych o celach politycznych, jak i osoby należące do takich organizacji, o ile ich cele nie są sprzeczne z celami Fundacji.

Wymiar społeczny działania Fundacji oznacza angażowanie się w jej działalność zarówno osób mogących poświęcać działalności publicznej relatywnie niewielką ilość czasu i środków, jak i osób zawodowo i pełnowymiarowo zajmujących się działalnością społeczną w organizacjach pozarządowych, a także osób zaangażowanych zawodowo i bezpośrednio w działalność polityczną.

Polityczność i apolityczność

Fundacja jest polityczna w tym sensie, że jej cele są w swej istocie polityczne, a ich realizacja wymaga olbrzymiego zaangażowania obywateli, działaczy społecznych, ekspertów i zawodowych polityków podzielających cele Fundacji i współpracujących z sobą w tworzeniu ram prawnych funkcjonowania naszego narodu i państwa.

Cele

Priorytetowym zadaniem Fundacji jest prowadzenie pracy formacyjnej wśród młodzieży szkół średnich i studentów w celu dynamicznej rozbudowy potencjału ludzkiego, kluczowego dla prowadzenia zaplanowanych projektów.

Drugim zadaniem kluczowym w działalności Fundacji jest wprowadzenie do debaty publicznej osób związanych z Fundacją, identyfikujących się z jej celami, w ramach działalności typu „think tank”.

Trzecim priorytetem Fundacji jest budowa zaplecza intelektualnego do działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego, zajmującego się monitorowaniem działań władzy publicznej i przygotowywaniem propozycji zmian instytucjonalnych.

Uzupełnieniem tych trzech priorytetów jest prowadzenie działalności kulturalnej i wydawniczej. Podstawowym projektem w tej dziedzinie jest wydawania kwartalnika republikańskiego „Rzeczy Wspólne”.

Rada fundacji

card image

Tomasz Janik

Foundation Council

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym). Od roku 1997 prowadzi działalność gospodarczą w branży materiałów budowlanych.

card image

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskał także stopnie Master of Laws z College of Europe w Brugii oraz Master…

card image

Marek Wróbel

Prezes Zarządu / Rada Fundacji

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2007 był szefem gabinetu politycznego ministra gospodarki…

card image

Andrzej Kensbok

Ekspert / Rada Fundacji

Praktyk zarządzania, entuzjasta patriotyzmu gospodarczego, łączący doświadczenie korporacyjne, konsultingowe i przedsiębiorcze. Specjalista w zakresie zarządzania operacyjnego i polityki personalnej.

Zarząd fundacji

card image

Marek Wróbel

Prezes Zarządu / Rada Fundacji

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2007 był szefem gabinetu politycznego ministra gospodarki…

card image

Beata Filipowicz

Członek Zarządu

Absolwentka kulturoznawstwa Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej oraz specjalista ds. wynagrodzeń. Z Fundacją związana jest od 2014 roku, gdzie zarządza funkcjonowaniem pracy biura.…

Zespół fundacji

card image

Przemysław Barański

Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej

Dyrektor Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej, koordynator Akademii Fundacji Republikańskiej „Z pasją i wiedza na rynku pracy”. Od kilku lat związany z trzecim sektorem. Organizator czterech…

card image

Łukasz Mróz

Ekspert / Koordynator projektów

Absolwent politologii (studium pracy socjalnej) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2015 r związany z Fundacją Republikańską, gdzie współpracuje przy tworzeniu…

card image

Daria Bulanda

Koordynator projektów / Analityk

Studentka politologii na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 2019-2021 prezes warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Z Fundacją związana od 2019 roku, w pracy…

card image

Dorota Baum-Walczak

Asystentka biura

Związana z Fundacją od 2021 roku, gdzie zajmuje się sprawami administracyjnymi biura.Posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy biurowo-administracyjnej i stale poszerzająca swoje kompetencje,…

Manifest "Jesteśmy Republikanami!"

Odczytany i podpisany przez inicjatorów Fundacji Republikańskiej i Stowarzyszenia Republikanie.org w Warszawie 14 listopada 2009 roku.

 • 1.

  REPUBLIKA

  Jesteśmy Republikanami, bo chociaż różnimy się w wielu sprawach, mamy różne powołania życiowe, wykonujemy różne zawody i zajęcia, razem staramy się dbać o dobro wspólne nas wszystkich – Polskę. Chcemy, by była ona Republiką – wspólnym dobrem, o które dbają razem wszyscy obywatele, zjednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia we wspólnocie.

 • 2.

  ŻYCIE

  Łączy nas przede wszystkim wiara w niezbywalną godność każdego człowieka, ze względu na którą życie ludzkie powinno być bezwarunkowo chronione od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.

 • 3.

  DOBRO WSPÓLNE

  Jesteśmy równie gorąco przekonani, że życie publiczne powinno być kształtowane w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi, a prawo służyć ogółowi obywateli, a nie zorganizowanym grupom partykularnych interesów.

 • 4.

  POLSKA

  Jesteśmy patriotami. Wierzymy, że państwo polskie – owoc pracy i walki pokoleń Polaków – powinno być tak formalnie suwerenne, jak rzeczywiście podmiotowe wobec krajowych i ponadnarodowych grup interesu, państw i organizacji.

 • 5.

  PRAWO NATURALNE

  Zgadzamy się, że tworzące prawo i podejmujące decyzje o życiu obywateli władze są związane prawem wyższego rzędu i zdrowym rozsądkiem.

 • 6.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBYWATELSKA

  Chociaż nasze podstawowe obowiązki to dbałość o wielowymiarowy rozwój rodziny i sumienność w pracy zawodowej, jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność obywatelska – postawa zaangażowania się w sprawy publiczne, jest naturalnym dopełnieniem tych obowiązków. Walka o jak największy zakres aktywności publicznej, rozwijanej w harmonii z życiem rodzinnym i zawodowym jest podstawowym wyzwaniem każdego Republikanina.

 • 7.

  WOLNOŚĆ

  Jesteśmy Republikanami, bo nie mamy zideologizowanego podejścia do spraw publicznych – pamiętając o duchu republikańskim, jesteśmy otwarci na bardzo różne propozycje rozwiązań instytucjonalnych służących ochronie życia, dobru wspólnemu, podmiotowości Polski. Chcemy wspólnie o nich dyskutować i nad nimi pracować.

 • 8.

  OPTYMIZM

  Obok szacunku dla wspólnych wartości uważamy, że działalność publiczna powinna być prowadzona w duchu optymizmu i przekonania o wartości wspólnych wysiłków. Dlatego unikamy ideologicznego zacietrzewienia, nieprowadzącego do działania gadulstwa, jałowego krytykanctwa i niepopartego doświadczeniem teoretyzowania.

 • 9.

  FORMACJA

  Staramy się być coraz lepszymi obywatelami Rzeczpospolitej – szanującymi prawo, korzystającymi z własnej wolności i szanującymi wolność innych. Wierząc, że siła Republiki, sprawiedliwość jej prawa i dobrobyt zależą od cnót jej obywateli, jako priorytet traktujemy samokształcenie i pracę nad kształtowaniem republikańskiego ducha naszych współobywateli.

 • 10.

  WIEDZA

  Jesteśmy również przekonani, że owocne dla Rzeczpospolitej angażowanie się w życie publiczne – patrzenie władzy na ręce i dokonywanie roztropnych zmian prawa służących dobru wspólnemu – wymaga od nas nieustannego pogłębiania wiedzy na temat działania państwa i gospodarki.

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.