O fundacji

Fundacja Republikańska powstała w październiku 2009 roku. Oficjalna inauguracja działalności Fundacji miała miejsce na I Kongresie Republikańskim w Warszawie, 14 listopada 2009 roku.

Idea

Fundacja jest współtworzona przez osoby angażujące się w życiu codziennym w budowę dobra wspólnego wszystkich obywateli przede wszystkim przez osobistą odpowiedzialność za wychowanie w swojej rodzinie i przez sumienność w pracy zawodowej, jednocześnie przekonanych, że angażowanie się w życie publiczne naszego kraju w jak największym stopniu jest naturalną postawą i wyzwaniem dla każdego obywatela Rzeczpospolitej. Osoby zaangażowane w prace Fundacji łączą zarówno postawa obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne jak i wspólne cele: kształtowanie polskich i europejskich instytucji prawnych w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi, zwiększanie podmiotowości państwa polskiego, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym, kształtowanie polskich i europejskich instytucji życia publicznego w duchu zgodnym z chrześcijańską koncepcją człowieka, w szczególności w zakresie ochrony życia ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.

Ewidentna słabość polskiego państwa i instytucji życia publicznego jest skutkiem słabości polskiego życia społecznego. Z wielu powodów, spośród których najważniejszymi są: radykalne wykorzenienie tradycji zrzeszania się w okresie dyktatury komunistycznej, wszechwładza państwa zawłaszczającego obszary tradycyjnie wypełniane przez dobrowolne zrzeszenia obywateli i relatywne ubóstwo Polaków – proces odbudowy instytucji obywatelskich jest wciąż w fazie raczkowania.

Instytucje życia obywatelskiego – stowarzyszenia w których zrzeszają się Polacy, fundacje gromadzące środki i prowadzące projekty – są wciąż nieliczne i słabe. Odnoszący coraz większe sukcesy zawodowe Polacy rozumieją konieczność dbania o edukację swoich dzieci, są bardzo hojni w łożeniu środków na cele charytatywne i religijne, jednocześnie są bardzo bierni w sprawach publicznych. Ich zaangażowanie na tym polu ogranicza się zazwyczaj do udziału w wyborach i rodzinnego narzekania na „politykę”.

W konsekwencji, istotna część działań społecznych zmaga się z trzema podstawowymi problemami. Pierwszy z nich, to problem „akcyjności”, skutkującej nieskutecznością i brakiem ciągłości działań obywateli usiłujących dokonać określonych zmian w przestrzeni publicznej. Drugi problem, to fasadowość organizacji pozarządowych, spośród których wiele faktycznie służy realizacji ambicji i działań jednej osoby, której osobista sytuacja życiowa jest wprost powiązana z kondycją „organizacji”. Trzeci problem to źródła finansowania organizacji pozarządowych – a więc w praktyce uzależnienie ich od środków publicznych lub jednego sponsora, traktującego niejednokrotnie organizację pozarządową jako narzędzie realizacji prywatnych celów, np. o charakterze lobbingowym.

Poprawa tego stanu rzeczy wymaga radykalnej zmiany w polskim życiu społecznym – uruchomienia procesu tworzenia silnych instytucji obywatelskich, co jest możliwe przede wszystkim dlatego, że Polska posiada piękną tradycję w tym zakresie. Zarówno w I i II Rzeczpospolitej jak i w okresach niewoli narodowej, istniały i skutecznie realizowały swoje cele dobrowolne zrzeszenia wolnych obywateli.

Uwzględniając obecny stan rzeczy, Fundacja Republikańska stara się być efektywną instytucją obywatelską:

 • prowadzącą działania w oparciu o krótko i długofalowe plany działań,
 • funkcjonującą w oparciu o kolegialne instytucje, umożliwiające równoczesne angażowanie się w działalność organizacji dużej liczby osób,
 • finansującą koszty działalności dzięki wsparciu możliwie dużej grupy darczyńców, pilnującą, by bieżące funkcjonowanie nie pochłaniało nieproporcjonalnie dużej ilości zasobów w stosunku do faktycznie realizowanych działań.

Republikanizm

Fundacja jest republikańska. „Republika” to wspólne dobro, o które dbają razem wszyscy obywatele jednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia we wspólnocie. W Republice władza kieruje się dobrem ogółu, a nie własnym („res publica” contra „res privata”), a niezależnie od tego ile osób rządzi i w ramach jakich formalnych procedur, instytucje prawa i rządzący służą dobru wspólnemu. Co więcej, podejmująca decyzje i tworząca prawo władza związana jest prawem wyższego rzędu (prawem naturalnym) i zdrowym rozsądkiem.

Jesteśmy Republikanami, bo nie mamy zideologizowanego podejścia do spraw publicznych – pamiętając o duchu republikańskim, jesteśmy otwarci na bardzo różne propozycje rozwiązań instytucjonalnych służących realizacji naszych celów. Jednocześnie posiadamy wystarczającą wiedzę, by zdawać sobie sprawę z tego, że pewne rozwiązania instytucjonalne nie działały i nie mają szans działać, zwłaszcza w polskich warunkach.

Szeroki Wymiar Społecznych Działań

Fundacja Republikańska stara się działać możliwie szeroko współpracując z instytucjami i osobami, których cele są zbieżne z naszymi. Zawężenie działalności Fundacji jedynie do wymiaru intelektualnego bądź politycznego uniemożliwiłoby skuteczne działanie na rzecz realizacji jej celów. Działanie to wymaga długofalowej mobilizacji dużej liczby obywateli i równoczesnej współpracy osób posiadających różne talenty i doświadczenia życiowe: działaczy społecznych, naukowców, ekspertów i zawodowych polityków.

Współpracownicy Fundacji to osoby nie należące do partii politycznych i organizacji społecznych o celach politycznych, jak i osoby należące do takich organizacji, o ile ich cele nie są sprzeczne z celami Fundacji.

Wymiar społeczny działania Fundacji oznacza angażowanie się w jej działalność zarówno osób mogących poświęcać działalności publicznej relatywnie niewielką ilość czasu i środków, jak i osób zawodowo i pełnowymiarowo zajmujących się działalnością społeczną w organizacjach pozarządowych, a także osób zaangażowanych zawodowo i bezpośrednio w działalność polityczną.

Polityczność i apolityczność

Fundacja jest polityczna w tym sensie, że jej cele są w swej istocie polityczne, a ich realizacja wymaga olbrzymiego zaangażowania obywateli, działaczy społecznych, ekspertów i zawodowych polityków podzielających cele Fundacji i współpracujących z sobą w tworzeniu ram prawnych funkcjonowania naszego narodu i państwa.

Cele

Priorytetowym zadaniem Fundacji jest prowadzenie pracy formacyjnej wśród młodzieży szkół średnich i studentów w celu dynamicznej rozbudowy potencjału ludzkiego, kluczowego dla prowadzenia zaplanowanych projektów.

Drugim zadaniem kluczowym w działalności Fundacji jest wprowadzenie do debaty publicznej osób związanych z Fundacją, identyfikujących się z jej celami, w ramach działalności typu „think tank”.

Trzecim priorytetem Fundacji jest budowa zaplecza intelektualnego do działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego, zajmującego się monitorowaniem działań władzy publicznej i przygotowywaniem propozycji zmian instytucjonalnych.

Uzupełnieniem tych trzech priorytetów jest prowadzenie działalności kulturalnej i wydawniczej. Podstawowym projektem w tej dziedzinie jest wydawania kwartalnika republikańskiego „Rzeczy Wspólne”.

Rada fundacji

card image

Andrzej Kensbok

Ekspert / Rada Fundacji

Praktyk zarządzania, entuzjasta patriotyzmu gospodarczego, łączący doświadczenie korporacyjne, konsultingowe i przedsiębiorcze. Specjalista w zakresie zarządzania operacyjnego i polityki personalnej.

card image

Marek Wróbel

Prezes Zarządu / Rada Fundacji

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2007 był szefem gabinetu politycznego ministra gospodarki…

card image

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskał także stopnie Master of Laws z College of Europe w Brugii oraz Master…

card image

Tomasz Janik

Foundation Council

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym). Od roku 1997 prowadzi działalność gospodarczą w branży materiałów budowlanych.

Zarząd fundacji

card image

Łukasz Mróz

Członek Zarządu/Dyrektor Operacyjny

Absolwent politologii (studium pracy socjalnej) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2015 r związany z Fundacją Republikańską, gdzie współpracuje przy tworzeniu…

card image

Marek Wróbel

Prezes Zarządu / Rada Fundacji

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2007 był szefem gabinetu politycznego ministra gospodarki…

Zespół fundacji

card image

Gabriela Gołembnik

Kierownik biura

Absolwentka Wyższej Szkoły Cła i Logistyki oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczony manager z ponad 15-letnim stażem w administracji (m.in. w zarządzaniu…

card image

Jan Walczuk

Koordynator projektów

Doradca ds. organizacji pozarządowych z wieloletnim doświadczeniem w otoczeniu trzeciego sektora zdobywanym m.in. w organizacjach takich jak Instytut Suwerennej, Stowarzyszenie KoLiber, Fundacja w Dobrym…

card image

Dorota Zielińska

Dyrektor ds. rozwoju / Koordynator projektów międzynarodowych

Ekspert ds. międzynarodowych (specjalizacja: dziennikarstwo i media), kierownik międzynarodowych projektów, w tym unijnych z wieloletnim doświadczeniem. W pracy dla organizacji pozarządowych wykorzystuje doświadczenie…

card image

Piotr Kempisty

Specjalista ds. promocji i komunikacji/Analityk

Absolwent bezpieczeństwa wewnętrznego oraz student bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z Fundacją związany od 2021 roku, gdzie odpowiada za komunikację…

Manifest "Jesteśmy Republikanami!"

Odczytany i podpisany przez inicjatorów Fundacji Republikańskiej i Stowarzyszenia Republikanie.org w Warszawie 14 listopada 2009 roku.

 • 1.

  REPUBLIKA

  Jesteśmy Republikanami, bo chociaż różnimy się w wielu sprawach, mamy różne powołania życiowe, wykonujemy różne zawody i zajęcia, razem staramy się dbać o dobro wspólne nas wszystkich – Polskę. Chcemy, by była ona Republiką – wspólnym dobrem, o które dbają razem wszyscy obywatele, zjednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia we wspólnocie.

 • 2.

  ŻYCIE

  Łączy nas przede wszystkim wiara w niezbywalną godność każdego człowieka, ze względu na którą życie ludzkie powinno być bezwarunkowo chronione od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.

 • 3.

  DOBRO WSPÓLNE

  Jesteśmy równie gorąco przekonani, że życie publiczne powinno być kształtowane w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi, a prawo służyć ogółowi obywateli, a nie zorganizowanym grupom partykularnych interesów.

 • 4.

  POLSKA

  Jesteśmy patriotami. Wierzymy, że państwo polskie – owoc pracy i walki pokoleń Polaków – powinno być tak formalnie suwerenne, jak rzeczywiście podmiotowe wobec krajowych i ponadnarodowych grup interesu, państw i organizacji.

 • 5.

  PRAWO NATURALNE

  Zgadzamy się, że tworzące prawo i podejmujące decyzje o życiu obywateli władze są związane prawem wyższego rzędu i zdrowym rozsądkiem.

 • 6.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBYWATELSKA

  Chociaż nasze podstawowe obowiązki to dbałość o wielowymiarowy rozwój rodziny i sumienność w pracy zawodowej, jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność obywatelska – postawa zaangażowania się w sprawy publiczne, jest naturalnym dopełnieniem tych obowiązków. Walka o jak największy zakres aktywności publicznej, rozwijanej w harmonii z życiem rodzinnym i zawodowym jest podstawowym wyzwaniem każdego Republikanina.

 • 7.

  WOLNOŚĆ

  Jesteśmy Republikanami, bo nie mamy zideologizowanego podejścia do spraw publicznych – pamiętając o duchu republikańskim, jesteśmy otwarci na bardzo różne propozycje rozwiązań instytucjonalnych służących ochronie życia, dobru wspólnemu, podmiotowości Polski. Chcemy wspólnie o nich dyskutować i nad nimi pracować.

 • 8.

  OPTYMIZM

  Obok szacunku dla wspólnych wartości uważamy, że działalność publiczna powinna być prowadzona w duchu optymizmu i przekonania o wartości wspólnych wysiłków. Dlatego unikamy ideologicznego zacietrzewienia, nieprowadzącego do działania gadulstwa, jałowego krytykanctwa i niepopartego doświadczeniem teoretyzowania.

 • 9.

  FORMACJA

  Staramy się być coraz lepszymi obywatelami Rzeczpospolitej – szanującymi prawo, korzystającymi z własnej wolności i szanującymi wolność innych. Wierząc, że siła Republiki, sprawiedliwość jej prawa i dobrobyt zależą od cnót jej obywateli, jako priorytet traktujemy samokształcenie i pracę nad kształtowaniem republikańskiego ducha naszych współobywateli.

 • 10.

  WIEDZA

  Jesteśmy również przekonani, że owocne dla Rzeczpospolitej angażowanie się w życie publiczne – patrzenie władzy na ręce i dokonywanie roztropnych zmian prawa służących dobru wspólnemu – wymaga od nas nieustannego pogłębiania wiedzy na temat działania państwa i gospodarki.