Produkcja i rynek napojów spirytusowych względem pozostałych napojów alkoholowych – raport Fundacji Republikańskiej

2017.06.09

Fundacja Republikańska

Branża napojów spirytusowych ma duże znaczenia dla polskiej gospodarki. Generuje prawie 100 tysięcy miejsc pracy, jest znaczącym eksporterem, silną i kojarzoną z Polską marką na rynkach światowych. Zasila corocznie budżet Państwa kwotą 12,5 mld zł (akcyza i VAT). Na zakup towarów i usług przeznacza 2,5 mld zł. Polskie gorzelnie wykorzystują ok. 750 tys. ton zbóż, 50 tys. ton ziemniaków, 90 tys. ton melasy cukrowej, 20 tys. ton odpadów rolno-przemysłowych i kilka tys. ton owoców. Tym samym branża istotnie wspiera rodzime rolnictwo poprzez zagospodarowanie nadwyżki płodów rolnych. Przyczynia się również do rozwoju społeczności lokalnych i terenów mniej uprzemysłowionych.

Na podstawie analizy polityki państwa wobec przemysłu alkoholowego dostrzegamy dyskryminację niektórych jego sektorów, w szczególności związanych z produkcją napojów spirytusowych. Jedną z barier rozwoju polskiego przemysłu spirytusowego jest wyższy niż w krajach z nami sąsiadujących poziom akcyzy na alkohol etylowy, co tworzy zachętę do nielegalnej działalności (przemytu i nierejestrowanej produkcji). Dalszy rozwój branży potrzebuje minimalnego wsparcia, polegającego bardziej na równym traktowaniu niż faworyzowaniu danego segmentu. Umożliwi to również optymalizację wpływów podatkowych i ich znaczne zwiększenie. Brak takiego wsparcia może utrudnić wzrost liczby małych i średnich firm w branży spirytusowej oraz zatrudnienia w nich.

Ujednolicenie stawek akcyzowych nie niesie za sobą ryzyka zwiększania szarej strefy, tak jak to miało miejsce w przypadku podwyżek podatku akcyzowego jedynie na napoje spirytusowe. Spowodowane jest to również tym, że piwo i wino mają niższą elastyczność cenową z uwagi na brak dostępności nielegalnych substytutów. Ponadto jest to związane z niskim udziałem podatku akcyzowego w całości ceny. Ciekawym przykładem na poparcie takiego przypuszczenia jest Francja, w której w 2013 roku wprowadzono podwyżkę podatku akcyzowego w stosunku do piwa. Mimo wzrostu akcyzy o 160%, w pierwszym roku sprzedaż spadła jedynie o 16%, a w kolejnym roku zwiększyła się, co w efekcie dało blisko trzykrotny wzrost wpływów do budżetu. Innym widocznym wynikiem nierówności w podejściu do różnych segmentów rynku jest prawo do reklamy, całkowicie ograniczone w przypadku napojów spirytusowych, za to dozwolone dla piw. Takie podejście może mieć również niekorzystny efekt społeczny, przejawiający się większym przyzwoleniem opinii publicznej na spożywanie piwa w sytuacjach i miejscach, w których spożycie napojów zawierających alkohol jest niepożądane lub wręcz zabronione.

Utrzymywanie tak dużych różnic w stawkach podatku akcyzowego nie przynosi pozytywnego efektu społecznego, jaki był pierwotnie powodem dla rozróżnienia napojów o niskiej i wysokiej zawartości alkoholu. Niezależnie bowiem, czy źródłem czystego alkoholu jest piwo, czy napoje spirytusowe, jego wpływ na zdrowie jest równie negatywny. Można wręcz stwierdzić, że napoje o niższej zawartości alkoholu generują pewne dodatkowe ryzyko nadużywania tej substancji.

Sugerujemy traktowanie różnych sektorów bardziej równomiernie i adekwatnie do ich faktycznego wpływu na społeczeństwo i gospodarkę.

Pobierz raport „Produkcja i rynek napojów spirytusowych względem pozostałych napojów alkoholowych”!

Ostatnie Wpisy

Cztery kluczowe wyzwania dla Polski

2023.12.11

Fundacja Republikańska

Rzeczy Wspólne 46

2023.11.27

Fundacja Republikańska

Młodzieżowe rekomendacje polityk społecznych.

2023.10.31

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Dołącz do dyskusji

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.