Akumulacja kapitału w gospodarce Polski – nowy raport Fundacji Republikańskiej

2017.11.16

Fundacja Republikańska

Gospodarka Polski do dalszego, dynamicznego rozwoju potrzebuje wzrostu poziomu oszczędności krajowych, szczególnie długoterminowych. W strukturze aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych dostrzegalna jest duża luka, którą powinny wypełnić oszczędności emerytalne. Bez nich trudne będzie pozyskiwanie kapitału udziałowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, a ten jest z kolei niezbędny do finansowania inwestycji i innowacji. To główne wnioski raportu Fundacji Republikańskiej zatytułowanego „Akumulacja kapitału w gospodarce Polski”, który został dziś zaprezentowany podczas Kongresu 590.

W ostatnich miesiącach szczególnie dużo uwagi mediów i opinii publicznej przyciągnął problem niskich inwestycji jako czynnika składowego Produktu Krajowego Brutto. Eksperci i politycy zwracali uwagę na to, że przedłużający się okres niskich inwestycji będzie oznaczał wolniejszy wzrost gospodarczy Polski w przyszłości. Braki w inwestycjach często tłumaczone są niskim poziomem oszczędności, z których te inwestycje są finansowane. W sferze publicznej pojawiło się wiele hipotez i wytłumaczeń tego stanu rzeczy.

Dostrzegając wagę tego problemu oraz widząc, że jego wytłumaczenie nie jest oczywiste i jednoznaczne, zespół Fundacji Republikańskiej podjął się badania, którego celem było ustalenie jaki jest faktycznie stan oszczędności Polaków i jakie są jego skutki dla gospodarki kraju. Analiza objęła wszystkie najważniejsze obszary związane z tą tematyką, tj. oszczędności gospodarstw domowych, inwestycje w sektorze przedsiębiorstw, przepływy pieniężne z zagranicą oraz stan sektora finansów publicznych.

Przeprowadzone badanie polegało na sprawdzeniu stanu poszczególnych obszarów związanych z oszczędnościami i inwestycjami w Polsce, wyrażonego kwantyfikowalnymi wskaźnikami, a następnie porównaniu uzyskanych danych z innymi państwami. Do porównania wykorzystano zarówno podobne gospodarczo do Polski państwa Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry), jak i państwa starej Unii Europejskiej (m.in. Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy).

Efektem badania jest zestaw wniosków dotyczących akumulacji kapitału w naszej ojczyźnie, które autorzy poddają pod dyskusję i zachęcają do dalszego wykorzystania, szczególnie przez polityków i urzędników odpowiedzialnych za kształtowanie polityki pieniężnej i inwestycyjnej Polski. Wśród najważniejszych wymienić można następujące:

  • Poziom oszczędności w Polsce należy do jednego z najniższych spośród państw członkowskich Unii Europejskiej.
  • Struktura oszczędności gospodarstw domowych wskazuje, że Polacy preferują lokowanie oszczędności w instrumenty obarczone niskim ryzykiem oraz charakteryzujące się wysoką płynnością. W zestawieniu z niskim poziomem oszczędności wskazuje to na przezorność, tzn. fundusze odkładane są w znacznej mierze na tzw. „czarną godzinę”.
  • Poziom inwestycji jest ściśle skorelowany z poziomem oszczędności krajowych. W przypadku niewystarczającego poziomu oszczędności krajowych luka może być pokrywana inwestycjami zagranicznymi.
  • Niski poziom bezrobocia i narastające problemy z zatrudnieniem nowych pracowników będą wzmagały presję płacową i przyczyniały się do wzrostu kosztów osobowych. W związku z tym główną drogą rozwoju staną się zwiększone inwestycje.
  • Niski poziom oszczędności długoterminowych (emerytalnych) skutkuje trudnością w pozyskaniu krajowego kapitału udziałowego i konieczność bazowania na środkach własnych przedsiębiorstw oraz kapitale dłużnym.
  • W celu zapełnienia luki inwestycyjnej konieczny jest wzrost oszczędności emerytalnych.
  • Wobec braku kapitału krajowego, musi być on zastępowany kapitałem zagranicznym, co powoduje uzależnienie gospodarki krajowej od inwestorów zagranicznych.
  • Wysoka wartość inwestycji zagranicznych ulokowanych w Polsce każdego roku przynosi inwestorom znaczne korzyści w postaci wypłacanych zysków, wynoszących około 4% rocznego PKB, obniżając zdolność polskiej gospodarki do budowania krajowych oszczędności.

Zachęcamy do pobrania raportu „Akumulacja kapitału w gospodarce Polski. Analiza czynników wpływających na poziom oszczędności gospodarstw domowych i jego skutków dla sektora przedsiębiorstw„.

Ostatnie Wpisy

Kongres 590

2020.10.16

Fundacja Republikańska

Koordynuj albo zgiń. Niech to państwo działa sprawniej!

2020.10.12

Fundacja Republikańska

Na marginesie „Mapy Kultury”

2020.10.08

Fundacja Republikańska

WSPIERAM FUNDACJĘ

Życie, dobro wspólne, Polska – w to wierzymy. I jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy widzą, jak ważne jest kształtowanie dojrzałych obywateli, budowa silnych instytucji obywatelskich, zmiana życia publicznego zgodnie z ideałami republikańskimi.

Dołącz do dyskusji

Zapisz się!

 

Administratorem danych osobowych jest XXX, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.