Fundacja Republikańska  powstała w październiku 2009 roku. Oficjalna inauguracja działalności Fundacji miała miejsce na I Kongresie Republikańskim w Warszawie, 14 listopada 2009 roku.

Idea

Ewidentna słabość polskiego państwa i instytucji życia publicznego jest skutkiem słabości polskiego życia społecznego. Z wielu powodów, spośród których najważniejszymi są: radykalne wykorzenienie tradycji zrzeszania się w okresie dyktatury komunistycznej, wszechwładza państwa zawłaszczającego obszary tradycyjnie wypełniane przez dobrowolne zrzeszenia obywateli i relatywne ubóstwo Polaków – proces odbudowy instytucji obywatelskich jest wciąż w fazie raczkowania.

Instytucje życia obywatelskiego – stowarzyszenia w których zrzeszają się Polacy, fundacje gromadzące środki i prowadzące projekty – są wciąż nieliczne i słabe. Odnoszący coraz większe sukcesy zawodowe Polacy rozumieją konieczność dbania o edukację swoich dzieci, są bardzo hojni w łożeniu środków na cele charytatywne i religijne, jednocześnie są bardzo bierni w sprawach publicznych. Ich zaangażowanie na tym polu ogranicza się zazwyczaj do udziału w wyborach i rodzinnego narzekania na „politykę”.

W konsekwencji, istotna część działań społecznych zmaga się z trzema podstawowymi problemami. Pierwszy z nich, to problem „akcyjności”, skutkującej nieskutecznością i brakiem ciągłości działań obywateli usiłujących dokonać określonych zmian w przestrzeni publicznej. Drugi problem, to fasadowość organizacji pozarządowych, spośród których wiele faktycznie służy realizacji ambicji i działań jednej osoby, której osobista sytuacja życiowa jest wprost powiązana z kondycją „organizacji”. Trzeci problem to źródła finansowania organizacji pozarządowych – a więc w praktyce uzależnienie ich od środków publicznych lub jednego sponsora, traktującego niejednokrotnie organizację pozarządową jako narzędzie realizacji prywatnych celów, np. o charakterze lobbingowym.

Poprawa tego stanu rzeczy wymaga radykalnej zmiany w polskim życiu społecznym – uruchomienia procesu tworzenia silnych instytucji obywatelskich, co jest możliwe przede wszystkim dlatego, że Polska posiada piękną tradycję w tym zakresie. Zarówno w I i II Rzeczpospolitej jak i w okresach niewoli narodowej, istniały i skutecznie realizowały swoje cele dobrowolne zrzeszenia wolnych obywateli.

Uwzględniając obecny stan rzeczy, Fundacja Republikańska stara się być efektywną instytucją obywatelską:

  • prowadzącą działania w oparciu o krótko i długofalowe plany działań,
  • funkcjonującą w oparciu o kolegialne instytucje, umożliwiające równoczesne angażowane się w działalność organizacji dużej liczby osób,
  • finansującą koszty działalności dzięki wsparciu możliwie dużej grupy darczyńców,
  • pilnującą, by bieżące funkcjonowanie nie pochłaniało nieproporcjonalnie dużej ilości zasobów w stosunku do faktycznie realizowanych działań.

Fundacja jest współtworzona przez osoby angażujące się w życiu codziennym w budowę dobra wspólnego wszystkich obywateli przede wszystkim przez osobistą odpowiedzialność za wychowanie w swojej rodzinie i przez sumienność w pracy zawodowej, jednocześnie przekonanych, że angażowanie się w życie publiczne naszego kraju w jak największym stopniu jest naturalną postawą i wyzwaniem dla każdego obywatela Rzeczpospolitej.

Osoby zaangażowane w prace Fundacji łączą zarówno postawa obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne jak i wspólne cele:

  • kształtowanie polskich i europejskich instytucji prawnych w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi,
  • zwiększanie podmiotowości państwa polskiego, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym,
  • kształtowanie polskich i europejskich instytucji życia publicznego w duchu zgodnym z chrześcijańską koncepcją człowieka, w szczególności w zakresie ochrony życia ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.

Republikanizm

Fundacja jest republikańska. „Republika” to wspólne dobro, o które dbają razem wszyscy obywatele jednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia we wspólnocie. W Republice władza kieruje się dobrem ogółu, a nie własnym („res publica” contra „res privata”), a niezależnie od tego ile osób rządzi i w ramach jakich formalnych procedur, instytucje prawa i rządzący służą dobru wspólnemu. Co więcej, podejmująca decyzje i tworząca prawo władza związana jest prawem wyższego rzędu (prawem naturalnym) i zdrowym rozsądkiem.

Jesteśmy Republikanami, bo nie mamy zideologizowanego podejścia do spraw publicznych  – pamiętając o duchu republikańskim, jesteśmy otwarci na bardzo różne propozycje rozwiązań instytucjonalnych służących realizacji naszych celów. Jednocześnie posiadamy wystarczającą wiedzę, by zdawać sobie sprawę z tego, że pewne rozwiązania instytucjonalne nie działały i nie mają szans działać, zwłaszcza w polskich warunkach.

Szeroki wymiar społeczny działań

Fundacja Republikańska stara się działać możliwie szeroko współpracując z instytucjami i osobami, których cele są zbieżne z naszymi. Zawężenie działalności Fundacji jedynie do wymiaru intelektualnego bądź politycznego uniemożliwiłoby skuteczne działanie na rzecz realizacji jej celów. Działanie to wymaga długofalowej mobilizacji dużej liczby obywateli i równoczesnej współpracy osób posiadających różne talenty i doświadczenia życiowe: działaczy społecznych, naukowców, ekspertów i zawodowych polityków.

Współpracownicy Fundacji to osoby nie należące do partii politycznych i organizacji społecznych o celach politycznych, jak i osoby należące do takich organizacji, o ile ich cele nie są sprzeczne z celami Fundacji.

Wymiar społeczny działania Fundacji oznacza angażowanie się w jej działalność zarówno osób mogących poświęcać działalności publicznej relatywnie niewielką ilość czasu i środków, jak i osób zawodowo i pełnowymiarowo zajmujących się działalnością społeczną w organizacjach pozarządowych,  a także osób zaangażowanych zawodowo i bezpośrednio w działalność polityczną.

Polityczność i apolityczność

Fundacja jest polityczna w tym sensie, że jej cele są w swej istocie polityczne, a ich realizacja wymaga olbrzymiego zaangażowania obywateli, działaczy społecznych, ekspertów i zawodowych polityków podzielających cele Fundacji i współpracujących z sobą w tworzeniu ram prawnych funkcjonowania naszego narodu i państwa.

Cele

Priorytetowym zadaniem Fundacji jest prowadzenie pracy formacyjnej wśród młodzieży szkół średnich i studentów w celu dynamicznej rozbudowy potencjału ludzkiego, kluczowego dla prowadzenia zaplanowanych projektów.

Drugim zadaniem kluczowym w działalności Fundacji jest wprowadzenie do debaty publicznej osób związanych z Fundacją, identyfikujących się z jej celami, w ramach działalności typu „think tank”.

Trzecim priorytetem Fundacji jest budowa zaplecza intelektualnego do działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego, zajmującego się monitorowaniem działań władzy publicznej i przygotowywaniem propozycji zmian instytucjonalnych.

Uzupełnieniem tych trzech priorytetów jest prowadzenie działalności kulturalnej i wydawniczej. Podstawowym projektem w tej dziedzinie jest wydawania kwartalnika republikańskiego „Rzeczy Wspólne”.

Close