Polityka prywatności Fundacji Republikańskiej

Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w polityce prywatności, jest Fundacja Republikańska identyfikująca się numerem KRS 0000340559.

Z administratorem można skontaktować się tradycyjną drogą korespondencyjną (adres siedziby: ul. Nowy Świat 41, 00-042 Warszawa) lub drogą elektroniczną (adres e-mail: biuro@fundacjarepublikanska.org).

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu informowania o działaniach przez nas podejmowanych oraz w celu zarządzania relacjami. W zależności od podstawy prawnej (patrz poniżej) dane przetwarzamy przez wymagany przepisami prawa okres albo do końca działalności Fundacji Republikańskiej albo do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania tych danych albo do czasu zażądania przez Panią/Pana ograniczenia przetwarzania danych albo do czasu zażądania przez Panią/Pana usunięcia danych.

– Dane sympatyków Fundacji Republikańskiej

Jeśli jest Pani/Pan sympatykiem Fundacji Republikańskiej, dane osobowe są przetwarzane w oparciu o udzieloną przez Panią/Pana zgodę. Oznacza to, że dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana tej zgody z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w sposób opisany w części „Prawa osób, których dane przetwarzamy”.

Dane osobowe sympatyków Fundacji Republikańskiej (tj. imiona, nazwiska, adresy e-mail i numery telefonów) są zbierane w szczególności poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Fundacji Republikańskiej (tj. fundacjarepublikanska.org), poprzez komunikację za pośrednictwem e-mail, a także w czasie wydarzeń organizowanych przez Fundację Republikańską (np. kongresy, konferencje, spotkania eksperckie). 

Dane osobowe sympatyków Fundacji Republikańskiej są przez nas wykorzystywane w celu informowania o działalności Fundacji Republikańskiej oraz w celu zarządzania relacjami.

– Dane darczyńców

Jeśli jest Pani/Pan darczyńcą Fundacji Republikańskiej, dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Republikańskiej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

Dane osobowe o darczyńcach są pozyskiwane z banków (tj. informacja o imieniu, nazwisku i adresie zamieszkania nadawcy przelewu) lub z serwisów Payu, odpalprojekt.pl i zrzutka.pl obsługujących wpłaty na rzecz Fundacji Republikańskiej (tj. informacja o imieniu, nazwisku, adresie e-mail i numerze telefonu).

Pozyskane w ten sposób dane osobowe są również wykorzystywane w celu skierowania do Pani/Pana podziękowań za darowiznę oraz informowanie o działalności Fundacji Republikańskiej. W każdej chwili może Pani/Pan w sposób opisany w części „Prawa osób, których dane przetwarzamy” zgłosić sprzeciw wobec otrzymywania takich informacji.

– Dane kontrahentów

Jeśli Pani/Pan jest lub będzie stroną umowy z Fundacją Republikańskiej, dane osobowe są lub będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przygotowania, zawarcia oraz wykonania umowy, w tym do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. podatkowego). W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z tej umowy.

Umowy zawierane z Fundacją Republikańską mogą ponadto zawierać szczegółowe ustalenia stron dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Niezależnie od tego, w oparciu o jaką podstawę prawną przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ma Pani/Pan prawo w każdym czasie dowiedzieć się, jakie Pani/Pana dane osobowe posiadamy (zazwyczaj są to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania), a także zwrócić się o sprostowanie tych danych, bądź – w dozwolonych przepisami prawa przypadkach – ograniczenie ich przetwarzania, bądź usunięcie.

Jeśli posiadamy Pani/Pana dane osobowe i przesyłamy informacje dotyczące działań Fundacji Republikańskiej, może Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Wystarczy wysłać e-maila na adres: biuro@fundacjarepublikanska.org, a zaprzestaniemy przekazywania takich informacji.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl). W pierwszej kolejności zachęcamy jednak do bezpośredniego kontaktu z Fundacją Republikańską, jako że zależy nam na szybkim wyeliminowaniu ewentualnych nieprawidłowości.