MANIFEST „JESTEŚMY REPUBLIKANAMI!”

Odczytany i podpisany przez inicjatorów Fundacji Republikańskiej i Stowarzyszenia Republikanie.org w Warszawie 14 listopada 2009 roku.

Republika

Jesteśmy Republikanami, bo chociaż różnimy się w wielu sprawach, mamy różne powołania życiowe, wykonujemy różne zawody i zajęcia, razem staramy się dbać o dobro wspólne nas wszystkich – Polskę. Chcemy, by była ona Republiką – wspólnym dobrem, o które dbają razem wszyscy obywatele, zjednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia we wspólnocie.

Życie

Łączy nas przede wszystkim wiara w niezbywalną godność każdego człowieka, ze względu na którą życie ludzkie powinno być bezwarunkowo chronione od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci.

Dobro wspólne

Jesteśmy równie gorąco przekonani, że życie publiczne powinno kształtowane w duchu prymatu dobra wspólnego nad interesami prywatnymi, a prawo służyć ogółowi obywateli, a nie zorganizowanym grupom partykularnych interesów.

Polska

Jesteśmy patriotami. Wierzymy, że państwo polskie – owoc pracy i walki pokoleń Polaków – powinno być tak formalnie suwerenne, jak rzeczywiście podmiotowe wobec krajowych i ponadnarodowych grup interesu, państw i organizacji.

Prawo naturalne

Zgadzamy się, że tworzące prawo i podejmujące decyzje o życiu obywateli władze są związane prawem wyższego rzędu i zdrowym rozsądkiem.

Odpowiedzialność obywatelska

Chociaż nasze podstawowe obowiązki to dbałość o wielowymiarowy rozwój rodziny i sumienność w pracy zawodowej, jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność obywatelska – postawa zaangażowania się w sprawy publiczne, jest naturalnym dopełnieniem tych obowiązków. Walka o jak największy zakres aktywności publicznej, rozwijanej w harmonii z życiem rodzinnym i zawodowym jest podstawowym wy- zwaniem każdego Republikanina.

Wolność

Jesteśmy Republikanami, bo nie mamy zideologizowanego podejścia do spraw publicznych – pamiętając o duchu republikańskim, jesteśmy otwarci na bardzo różne propozycje rozwiązań instytucjonalnych służących ochronie życia, dobru wspólnemu, podmiotowości Polski. Chcemy wspólnie o nich dyskutować i nad nimi pracować.

Optymizm

Obok szacunku dla wspólnych wartości, uważamy, że działalność publiczna powinna być prowadzona w duchu optymizmu i przekonania o wartości wspólnych wysiłków. Dlatego unikamy ideologicznego zacietrzewienia, nieprowadzącego do działania gadulstwa, jałowego krytykanctwa i niepopartego doświadczeniem teoretyzowania.

Formacja

Staramy się być coraz lepszymi obywatelami Rzeczpospolitej – szanującymi prawo, korzystającymi z własnej wolności i szanującymi wolność innych. Wierząc, że siła Republiki, sprawiedliwość jej prawa i dobrobyt zależą od cnót jej obywateli, jako priorytet traktujemy samokształcenie i pracę nad kształtowaniem republikańskiego ducha naszych współobywateli.

Wiedza

Jesteśmy również przekonani, że owocne dla Rzeczpospolitej angażowanie się w życie publiczne – patrzenie władzy na ręce i dokonywanie roztropnych zmian prawa służących dobru wspólnemu – wymaga od nas nieustannego pogłębiania wiedzy na temat działania państwa i gospodarki.

Instytucje

Dlatego powołaliśmy stowarzyszenie Republikanie.org, którego członkowie pracą i wsparciem materialnym działają na rzecz budowy silnych instytucji obywatelskich, których cele i duch są republikańskie. Wierzymy, że dzięki naszym wspólnym działaniom w interesie publicznym, Polska będzie coraz bardziej republiką, a my będziemy coraz bardziej dumni, że jesteśmy jej obywatelami.

Close