Nowa specustawa mieszkaniowa. Opinia Fundacji Republikańskiej

Nowa specustawa mieszkaniowa. Opinia Fundacji Republikańskiej

W dniu 15 marca 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano i przekazano do konsultacji publicznych projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (zwanej dalej: „specustawą mieszkaniową”), któremu patronuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Jak wskazują w uzasadnieniu projektu jego autorzy, według szacunków na koniec 2015 r. statystyczny deficyt mieszkaniowy (czyli różnica pomiędzy liczbą zamieszkałych mieszkań i liczbą gospodarstw domowych) wynosił ok. 468 tys. Resort podkreśla, że w celu eliminacji tego deficytu zasadniczą kwestią jest konieczność redukcji barier prawnych. Oprócz deficytu mieszkaniowego w Polsce problemem są występujące deficyty jakościowe mieszkań (gospodarstwa domowe zajmują mieszkania o niskim stanie technicznym, niedostatecznym wyposażeniu w instalacje lub przeludnione) oraz deficyty jakości samych zespołów zabudowy (brak adekwatnej obsługi komunikacyjnej, w tym dostępu do transportu publicznego, brak dostępu do niezbędnych usług, w tym usług społecznych, do których zaliczyć należy również tereny rekreacyjne).

Jesteśmy zdania, że zawarte w projekcie ustawy rozwiązania należy uznać za potrzebne, jeśli wziąć po uwagę treść art. 75 Konstytucji, który mówi, że władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Cieszy nas więc fakt, że Ministerstwo stara się ograniczyć bariery prawne w tym zakresie i zaspokoić potrzeby mieszkaniowe Polaków. Zaprezentowany projekt ustawy wymaga jednak doprecyzowania i wyjaśnienia pewnych kwestii, stąd też nasz głos w dyskusji.

Zachęcamy do zapoznania się z opinią Fundacji Republikańskiej do tego projektu przygotowaną przez naszego eksperta, dra Tomasza Filipowicza:

Pobierz raport "Analiza wybranych zagadnień regulowanych w projekcie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących".

(Fot. Shutterstock)

Komentarze

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska

Close