Opinia do projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji z dn. 20.10.2017 r.

Opinia do projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji z dn. 20.10.2017 r.

Fundacja Republikańska od dawna podnosiła w debacie publicznej kwestię konieczność zmiany polityki Polski wobec inwestorów zagranicznych. Główne założenia naszej propozycji znajdują się w opublikowanym w grudniu 2016 roku raporcie Polska wobec Inwestorów Zagranicznych. Propozycja nowej polityki.

W związku z powyższym, z satysfakcją przyjęliśmy informację o rozpoczęciu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości prac na zmianą tej polityki. Cieszy nas, że w opublikowanym 20.10.2017 roku projekcie ustawy znajdują się zapisy o przyjęciu kryteriów jakościowych przy ocenie inwestycji (art. 15, ust. 2, pkt 1), co postulowaliśmy w naszym raporcie. Uważamy również, iż zdefiniowanie nowych inwestycji (art. 2, ust. 1) jako „…zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu” czyli objęcie wsparciem reinwestycji, jest kierunkiem słusznym.

W naszej opinii, w ustawie powinny jednak zostać doprecyzowane wskaźniki jakościowe, które podlegają ocenie. Decyzja o definiowaniu tych wskaźników w przepisach wykonawczych, powodować będzie niepewność wśród inwestorów odnośnie ich stałości oraz ryzyko częstszej ich zmiany w porównania do sytuacji zdefiniowania ich na poziomie ustawy.

W zaprojektowanym projekcie ustawy nie jest nałożony na zarządzających obszarem obowiązek ścisłej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (jst), które wchodzą w skład obszaru. Utworzenie rady obszaru rozwoju gospodarczego jest nie obowiązkowe (art. 12, ust.1). W naszej opinii utworzenie takiej rady powinno być obowiązkowe, ponieważ możliwość pozyskania inwestorów leży w interesie jst i powinny mieć one wpływ na określania polityki prowadzonej przez zarządzającego obszarem.

Zachęcamy, aby w toku prac nad projektem ustawy rządzący wykorzystali dorobek Fundacji Republikańskiej, a w szczególności nasz raport Polska wobec Inwestorów Zagranicznych. Propozycja nowej polityki. Naszym zdaniem konieczne jest nadanie preferencji inwestorom, którzy posiadają cechy pozytywne wskazane w raporcie: innowacyjność, zakorzenienie globalne, kooperacja z krajowymi przedsiębiorcami, inwestowanie w polski kapitał ludzki i respektowanie prawa. Chodzi o trwały, pozytywny ślad, który pozostawią oni w polskiej gospodarce, czyli przede wszystkim rozwój technologiczny i wzrost kultury biznesowej. Wsparcie powinni otrzymywać ci inwestorzy, którzy dbają o polski kapitał ludzki, oferują dobre, stabilne warunki zatrudnienia, doszkalają pracowników, awansują i zatrudniają Polaków na wyższe stanowiska kierownicze i specjalistyczne.

Niezbędne jest również, aby władze wypracowały katalog cech niepożądanych u potencjalnych inwestorów oraz narzędzia, które będą blokowały ich działania w Polsce. Postulujemy, aby UOKiK otrzymał dodatkową przesłankę, która pozwoliłaby mu blokować transakcje przejęć i fuzji przedsiębiorstw: negatywny wpływ na bezpieczeństwo państwa.

Pobierz raport "Polska wobec inwestorów zagranicznych. Propozycja nowej polityki"

Komentarze

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska

Close