Prezydencki projekt zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Prezydencki projekt zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Zdjęcie: Prezydent Andrzej Duda w Senacie RP. Fot. Michał Józefaciuk / Kancelaria Senatu

W dniu 2 sierpnia 2016r. wpłynął do sejmu RP, Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt zmiany ustawy zakłada rozszerzenie działań Państwa w zakresie tworzenia korzystnych warunków dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, poprzez dodanie zapisu (punktu 1a w art. 103) o dokonywaniu oceny przewidywanego wpływu projektu ustawy lub rozporządzenia na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, stanowiącej odrębną część uzasadnienia projektu ustawy lub rozporządzenia, z wyłączeniem tych projektów ustaw i rozporządzeń, które nie dotyczą majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej.

Z uzasadnienia projektu widać że jest on ukłonem w stronę mikro, małych i średnich przedsiębiorców które stanowią wg. danych GUS za 2014r. 99,8% ogółu przedsiębiorców oraz zgodnie z przywołanymi danymi raportu PARP sektor MSP generuje niemal 50% polskiego PKB.

W tym miejscu należałoby przywołać art. 20 Konstytucji RP, który stanowi iż Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem społeczna gospodarka rynkowa to gospodarka oparta na prawach rynku, w której zasady wolnorynkowe stanowią podstawowe reguły życia gospodarczego, w związku z czym należy stwierdzić iż zaproponowany projekt zmiany ustawy może przyczynić się do rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a tym samym do wzmocnienia konkurencji rynkowej w gospodarce.

Należałoby również dodać, iż prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej powinien wymusić potrzebę większego rozszerzenia zakresu oceny skutków regulacji przed wdrożeniem (ex-ante) o przewidywany wpływ projektów ustaw lub rozporządzeń na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Rozszerzenie zakresu oceny skutków regulacji powinno sprawić, iż ustawodawca będzie miał większą wiedzę odnośnie konsekwencji jakie spowoduje zaproponowane rozwiązanie prawne, dzięki czemu łatwiej będzie ustawodawcy podjąć decyzję o wprowadzeniu danej regulacji, względnie zaniechaniu jej wprowadzenia lub odpowiedniej modyfikacji tak aby nie miała negatywnego wpływu na sektor MSP. Dzięki takiemu rozwiązaniu poprawi się jakość decyzji jak i również legislacji. Będzie to istotna zmiana podejścia do sposobu tworzenia prawa mającego wpływ na sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Reasumując, projekt zmiany przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przejawiający się w dodaniu punktu 1a w art. 103 nie stanowi naruszenia a wręcz jest potwierdzeniem zasady wynikającej z art. 20 Konstytucji jak również wyjściem naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z sektora MSP w ten sposób że przepisy tworzone w Polsce będą przepisami wspierającymi rozwój sektora MSP przez co wzmocnią konkurencję rynkową. Jest to propozycja ze wszech miar słuszna, potrzebna i oczekiwana przez sektor MSP.


O autorze: Paweł Ludwiniak

Urodzony dnia 10 października 1978r. w Warszawie.

Posiada wykształcenie wyższe na dwóch kierunkach: Prawo oraz Zarządzanie i Marketing.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania Politechniki Białostockiej. Ukończone również studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego oraz wiele różnego rodzaju kursów i szkoleń z zakresu prawa gospodarczego. W latach 2012 - 2013 ukończył kurs w Polsko – Amerykańskiej Akademii Liderów w ramach Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości oraz Language of Liberty Institute (temat pracy: „Etyka pracy a społeczna odpowiedzialność biznesu”). Obecnie pracuje jako prawnik w dużej firmie przemysłowej (praca w zakresie spraw korporacyjnych, prawa spółek). Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Republikanie tworząc i prowadząc Klub Republikański, wspierał również działania Fundacji Republikańskiej.

Kochający mąż i ojciec dwójki dzieci.

Komentarze

Radosław Żydok

Radosław Żydok

Close