Fundacja Republikańska – najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Fundacja Republikańska jest ważnym ośrodkiem intelektualnym, który zajmuje się publikacją raportów, skupia kilkudziesięciu ekspertów oraz organizuje liczne spotkania, odbywające się w siedzibie przy ul. Nowy Świat 41. Jest także instytucją animującą liczne wydarzenia w całej Polsce. Na co dzień zajmują się tym Kluby Republikańskiej rozsiane po całym kraju. Fundacja zajmuje się również działalnością wydawniczą. Najważniejszym projektem wydawniczym jest cieszący się dużą popularnością kwartalnik „Rzeczy Wspólne”.

O naszej działalności mogą Państwo poczytać na naszej stronie internetowej (www.fundacjarepublikanska.org) oraz codziennie aktualizowanym profilu na Faceebooku i Twitterze. Ale w związku z dużym zainteresowaniem aktywnością Fundacji Republikańskiej postanowiliśmy rozpocząć publikację odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (tzw. FAQ) związane z jej codziennym funkcjonowaniem. Chcemy, aby Państwo byli na bieżąco informowani o tym, jakie są cele Fundacji, jak je zamierzamy realizować, jakie projekty przygotowujemy i jak wygląda nasza codzienna praca.

 

1. Czym kierujemy się w codziennym działaniu?

Bieżąca działalność zespołu Fundacji Republikańskiej jest podporządkowana trzem zasadniczym celom:

-  dbaniu o dobro wspólne – oznacza to w praktyce diagnozowanie zjawisk i mechanizmów, które są z tą zasadą sprzeczne oraz identyfikowanie takich, które dobru wspólnemu sprzyjają,

- dążeniu do zachowania i wzmocnienia podmiotowości państwa zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i stosunkach z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,

-  bezwarunkowej ochronie życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Fundacja Republikańska jest efektywną instytucją obywatelską:

- prowadzącą działania w oparciu o krótko- i długofalowe plany działań,

- funkcjonującą w oparciu o kolegialne instytucje, umożliwiające równoczesne angażowane się w działalność organizacji dużej liczby osób,

- finansującą koszty działalności dzięki wsparciu możliwie dużej grupy darczyńców,

- pilnującą, by bieżące funkcjonowanie nie pochłaniało nieproporcjonalnie dużej ilości zasobów w stosunku do faktycznie realizowanych działań.

 

2. Jak finansujemy naszą działalność?

Jesteśmy organizacją w pełni obywatelską. To oznacza, że utrzymują nas obywatele, którzy wpłacają darowizny, ponieważ uznali, że to co robimy ma sens i jest warte ich pieniędzy. Naszą bieżącą działalność finansujemy również z wykonywanych odpłatnie raportów, analiz i ekspertyz.

Przychody zapewnia także sprzedaż kwartalnika „Rzeczy Wspólne”. Tytuł po trzech latach wydawania jest bliski samofinansowania i to pomimo braku dotacji publicznych.

Struktura przychodów Fundacji Republikańskiej w 2012 r. wyglądała następująco:

- darowizny od osób fizycznych na cele statutowe 379.134,88 zł,

- pozostałe przychody: 296.591,72 zł (w tym sprzedaż Rzeczy Wspólnych – ok. 80 tys. zł oraz odpłatne analizy).

Budżet Fundacji Republikańskiej w 2012 r. wynosił 675.726,60 zł.

Fundacja nie korzysta z polskich i zagranicznych grantów publicznych. Warto dodać, że budżety innych polskich „think tanków” są kilkukrotnie wyższe.

 

3. Na co przeznaczamy nasze pieniądze?

Wypracowane pieniądze przeznaczamy na  sfinansowanie kosztów projektów realizujących  naszą misję.

Finansujemy kwartalnik „Rzeczy Wspólne, organizację cyklicznych spotkań w naszej siedzibie przy ul. Nowy Świat 41, raporty opracowywane przez ekspertów Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej (m.in. „Mapa Wydatków Państwa” – 4000 bezpłatnie wysłanych map, Raport „Zatrudnienie w administracji rządowej”, Raport „Polityka prorodzinna w Polsce”). Do pracy nad „Mapą Wydatków Państwa” udało nam się pozyskać miesięcznik „Forbes” -  głównego partnera medialnego projektu. Kolejne raporty miały swoje premiery w „Uważam Rze”, „Rzeczpospolitej” oraz ”Telewizji Polskiej” i „Radiu Wnet”.

Do realizacji wszystkich naszych projektów potrzebna jest przestrzeń oraz ludzie. Ponosimy koszty utrzymania biura, rachunków za telefony oraz inne media. A także koszty utrzymania zespołu, który zajmuje się codzienną działalnością Fundacji.

Dużym kosztem, który ponieśliśmy w roku 2012 był remont i wyposażenie lokalu przy ul. Nowy Świat 41. Stan lokalu był opłakany i wymagał gruntownego remontu. Wszystkie koszty z tym związane wyniosły  82 tys. zł.

W lokalu Fundacji Republikańskiej prowadzona jest działalność kulturalna. Co tydzień przy ul. Nowy Świat 41 odbywa się kilka spotkań: promocji książek, dyskusji z zaproszonymi gośćmi, seminariów i warsztatów. Miesięcznie przez nasze spotkania przewija się kilkaset osób, głównie młodzieży studenckiej. W siedzibie Fundacji odbywa się regularnie Akademia „Radia Wnet”.

Nasze projekty realizujemy znacznie taniej niż projekty finansowane z funduszy europejskich. Liczymy się z każdą złotówką. Nie cierpimy na typowe choroby instytucji, które żyją z grantów unijnych. Nie grozi nam tzw. „grantoza” – czyli uzależnienie od pieniędzy publicznych i przekonanie, że najłatwiej wydawać pieniądze podatnika niezależnie od tego, czy to ma sens i czy przyczynia się do poprawy jego życia.

 

4. Jak udaje nam się zachować niezależność przy wykonywaniu prac zleconych?

Po pierwsze, kierujemy się zasadą bezstronności i obiektywizmu. Wnioski  w naszych raportach i analizach zawsze są wynikiem obiektywnej analizy faktów, a nie z góry postawionej tezy. Staramy się dowiedzieć jak rzeczywiście jest, oddzielając fakty od własnych opinii. W pierwszej kolejności ustalamy jak rzeczywiście jest, potem stawiamy wnioski.

Po drugie, decydując się na realizację projektu posługujemy się naszymi trzema podstawowymi wartościami (dobro wspólne, podmiotowość państwa polskiego, bezwarunkowa ochrona życia).  Jeśli ktoś przychodzi z gotową tezą, oczekuje potwierdzenia rozwiązań które godzą w interes wspólnoty, jednocześnie dbając o interes wąskiej grupy lub jednego podmiotu, to nie trafił pod właściwy adres.

Jednym z projektów, który był wynikiem komercyjnej współpracy z jednym z liderów branży papierosowej, był szeroko cytowany raport „Polityka podatkowa państwa wobec branży tytoniowej oraz jej konsekwencje ekonomiczne i społeczne”.  

Z przeprowadzonych analiz ekspertów Fundacji wynikało, że forsowane przez Ministerstwo Finansów zmiany spowodowałyby w efekcie mniejsze wpływy z akcyzy do budżetu państwa, czyli byłyby niekorzystne z punktu widzenia interesu wspólnego ( MF szukałoby brakujących pieniędzy w innym miejscu, np. kieszeni  podatnika). Rząd wycofując się z proponowanych zmian, przywołał nasz raport jako uzasadnienie takiego działania. To znaczy, że uznał nasze wnioski i wyliczenia za prawdziwe.

Po trzecie, podejmując prace zlecone w umowach o współpracy zastrzegamy sobie niezależność w stawianiu wniosków. Jesteśmy gotowi angażować się w takie działania, w sytuacji gdy zagrożone jest dobro wspólne, wolność i interes obywateli.

Dzięki temu możemy prowadzić szeroką działalność społeczną – raporty o najważniejszych problemach Polaków, projekty ustaw, działalność kulturalną i wydawniczą.

c.d.n.

Komentarze

Fundacja Republikańska

Fundacja Republikańska

Close