Państwo po katastrofie

Tomasz P. Terlikowski

To była ostatnia taka szansa – po pontyfikacie Jana Pawła II, zabójstwie ks. Popiełuszki, doświadczeniu wolności i 2 kwietnia 2005 roku. Jeśli teraz nie podejmiemy wyzwania, jeśli nie zaangażujemy się całkowicie, to kolejnej szansy już nie będzie. I Polska opadnie powoli na dno.

Czytaj dalej

Europa totalna coraz bardziej realna

Ireneusz Fryszkowski

Wobec zmian cywilizacyjnych, obyczajowych i mentalnych, jakie zaszły w ciągu dwunastu lat od ukazania się książki, spostrzeżenia Ziemkiewicza jako konserwatywnego publicysty zawarte w „Walcu stulecia” są intrygujące. Budzą niepokój i jawią się jako trafna przepowiednia upadku moralnego Europy.

Czytaj dalej

"Naród - idee polskie" - Henryk Rzewuski

HENRYK RZEWUSKI

Głos na puszczy

Jak człowiek pojedynczy nie jest mocen odmienić tej konstytucji fizycznej, którą otrzymał
od Przyrodzenia, by przysposobić konstytucję innego człowieka, tak i człowiek zbiorowy
nie jest w mocy przyjąć innej konstytucji politycznej niż tej, której zaród otrzymał od Boga
razem z tym węzłem towarzyskim, który go zrobił narodem, a który rozwinięty został pod
Boską opieką. Czytaj dalej

"Naród - idee polskie" - Stefan Wyszyński

STEFAN WYSZYŃSKI

Bóg a narody

„Niech Cię wysławiają narody, Boże, niech Cię wysławiają narody
wszystkie!"
(Ps. 66, 4-5)

Bóg i Pan wszelkiego stworzenia jest Ojcem narodów. Bo dlaczego Stwórca człowieka i jego
duszy nie miałby być Ojcem ciała i duszy narodów? Naród nie jest przecież bogiem! Narody
są dziećmi Boga, a przez to wspólne Ojcostwo są sobie braćmi! Rodzina narodów powołana
jest do wyższego celu – uwielbienia wspólnego Ojca: „Chwalcie Go, wszyscy poganie,
chwalcie Go, wszystkie narody, bo możne jest nad nami miłosierdzie Jego, a prawda Pańska
trwa na wieki!” (Ps. 116, 1-2). To jest konstytucja współżycia narodów. Z niej wywodzą
zasady katolickiego nacjonalizmu.Czytaj dalej

"Naród - idee polskie" - Wstęp

Wprowadzenie

W XIX i pierwszej połowie XX wieku rozważania o narodzie stanowiły jeden z
najważniejszych wątków polskiej myśli politycznej. Snuli je przedstawiciele wszystkich jej
głównych nurtów. Przedstawiali oni teoretyczne koncepcje, czym naród jest, jak powstaje i
jakie cechy nadają mu tożsamość i wyróżniają go wśród innych wspólnot. Czytaj dalej

"Wokół idei wspólnoty" - Spis treści

SPIS TREŚCI

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Miejsce człowieka w porządku wszechświata . . . . . . . . . . . . . . . 13
Idea umowy społecznej w myśli sofistów i Platona . . . . . . . . . . 25
Prawo naturalne i jego sens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Teologia polityczna Thomasa Hobbesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Teologia polityczna Carla Schmitta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Bezdroża wolności w Fenomenologii ducha G. W. F. Hegla . . . . . 103
Aktualność Heglowskiej filozofii polityki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Ustrój państwa w ujęciu Hegla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Aksjologiczne podstawy konstytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Solidarność a idea doskonałej wspólnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Konserwatyzm a religia chrześcijańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Koniec wojny o Prawdę? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Nawracajmy się wzajemnie! Wolność religijna jako
fundament wspólnoty wspólnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Najważniejsze problemy filozofii polityki po 1989 roku . . . . . . 243

Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Nota bibliograficzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Close