Paweł Skoczowski

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, a także Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ. Ukończył studia drugiego stopnia na kierunku administracja o specjalnościach: administracja rządowa i samorządowa oraz ścieżka biznesowa, odbył także studia podyplomowe  poświęcone zarządzaniu bezpieczeństwem informacji niejawnych i ochronie danych osobowych. Licencjat uzyskał na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności zarządzanie kryzysowe (magna cum laude). W latach 2012, 2013, 2014 nagradzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Posiada ukończone kursy specjalistyczne z zakresu zarządzania, planowania i prowadzenia projektów.

Kariera zawodowa: Posiada doświadczenie zawodowe wyniesione zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego. Pracuje w firmie sprawującej nadzór korporacyjny nad spółkami zależnymi, jest także konsultantem w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem informacji, szacowania ryzyka, ochrony danych osobowych jak również zapewnienia legalności obrotu bazami danych. M.in. był zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odbył staż asystencki w Instytucie Gospodarki WSIiZ oraz w Biurze Relacji Inwestorskich ZELMER S.A. Odbywał praktyki w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Państwowej Straży Pożarnej i Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Współpracuje z Wydziałem Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, m.in. prowadził zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Zarządzanie projektami”. Jest samorządowcem, zasiada w Radzie Powiatu Łańcuckiego w kadencji 2014-2018. Uczestniczył w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, jest także autorem publikacji i artykułów naukowych poświęconych problematyce zarządzania bezpieczeństwem.

Aktywność pozazawodowa: Prowadzi działalność społeczną obejmującą wsparcie lokalnych inicjatyw, jak również zabiega o infrastrukturalne inwestycje lokalne. W 2015 roku współinicjował akcję TAK dla Obwodnicy Łańcuta. Od 2013 roku zasiada w zarządzie Stowarzyszenia na rzecz Inicjatyw Obywatelskich i Samorządności „Agora Podkarpacka”. Jest członkiem założycielem Klubu Republikańskiego Rzeszów i Klubu Konserwatywnego.

Obszary zainteresowania eksperckiego: Zarządzanie strategiczne, cyberbezpieczeństwo, wpływ rozwoju technicznego na gospodarkę, społeczeństwo i państwo, nauka administracji, zarządzanie bezpieczeństwem, prawodawstwo.

Profile w portalach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/pawel.skoczowski
Twitter: https://twitter.com/PawelSkoczowski
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/paweł-skoczowski-420b0b64/

Kontakt:
Email: skoczowski.pawel@gmail.com

Close